Mediální studia | Media studies

Nabízení textů

 

Cíle a orientace časopisu

Mediální studia / Media Studies (ISSN 2464-4846) je odborný recenzovaný časopis, publikovaný dvakrát ročně elektronicky, s příspěvky v angličtině, češtině a slovenštině. Je ukotvený v oborech mediálních a komunikačních studií a soustředí se na analýzy mediálních textů, praktik mediálních profesionálů a chování mediálních publik. Vítáme především příspěvky, se soustředí na oblast střední a východní Evropy a zdůrazňují propojení lokálního a globálního vědění o médiích.

 

Typy textů

Statě jsou příspěvky založené na původním výzkumu. Může jít o statě teoretické, metodologické či empirické. Buď tedy prověřují konceptuální a terminologickou bázi oboru, nebo podrobují rozboru přijaté metodologické postupy, nebo sondují různé aspekty mediálního dění empiricky. Rozsah je 6-8 tisíc slov, včetně poznámek a referencí. Studie obsahují abstrakt a klíčová slova (u česky nebo slovensky psaných textů je nutno dodat je i v angličtině) a krátký medailon autora.

Eseje jsou rozsahem kratší a výzkumnou intenzitou zběžnější příspěvky. Zaznamenávají určitou událost či problém, o jejich relevanci a významnosti přemýšlejí, hledají časové či místní paralely pozorovaného jevu, navrhují možné přístupy k nim spíše než aby sledovaly a obhajovaly jednu již zvolenou cestu. Rozsah je 3-4 tisíce slov, včetně poznámek a referencí. Eseje obsahují abstrakt a klíčová slova (u česky nebo slovensky psaných textů je nutno dodat je i v angličtině) a krátký medailon autora.

Polemiky jsou diskuzní texty, reagující na konkrétní teoretickou, metodologickou či empirickou stať, případně komentující posun v oboru z hlediska jeho výuky, výzkumného směřování či grantového zabezpečení. Rozsah je 3-4 tisíce slov, včetně poznámek a referencí.

Rozhovory se zaměřují na představení inspirativních osobností, které se mediálního dění účastní jako pedagogové, výzkumníci i tvůrci – novináři, editoři, marketéři. Rozsah je 2-3 tisíce slov, včetně poznámek a referencí. Rozhovor obsahuje krátké představení dotazované osobnosti.

Knižní recenze a recenzní stati představují a kriticky hodnotí významné a/nebo aktuální knižní monografie. Soustředí se na jednu nebo vícero publikací (blízkých nejčastěji tematicky, ale potenciálně i metodologicky či koncepčně). Poskytují přehlednou sumarizaci témat, konstruktivně a argumentačně však tuto bázi rozšiřují a posuzují. Rozsah recenze je 1-2 tisíce slov, včetně poznámek a referencí, rozsah recenzní stati 3-4 tisíce slov, včetně poznámek a referencí. Knižní recenze jsou přijímány pouze v anglickém jazyce.

Zprávy přehledově informují o prvních výsledcích dokončovaného výzkumu, bez důkladnějšího rozepsání jeho konceptuálního a metodologického rámce, nebo přibližují proběhnuvší konference. Rozsah je 1-2 tisíce slov, včetně poznámek a referencí.

 

Zasílání textů

Redakce přijímá rukopisy do recenzního řízení (studie a eseje) na e-mailové adrese medialnistudia@fsv.cuni.cz v plné a anonymní variantě a s průvodním dopisem, který obsahuje kontaktní informace o autorce či autorovi. 

Anonymizovaná varianta musí být identická s plnou variantou s těmito výjimkami:

 • musí být smazáno jméno autorky či autora, název pracoviště, kontaktní adresa a autorský profil;
 • musejí být smazány odkazy na granty a jiné formy podpory, podle nichž je možné autorku či autora identifikovat;
 • musejí být smazána metadata souborů, komentáře či revizní značky, pokud umožňují identifikaci autorky či autora (viz MS Word nápověda pro Odebrání skrytých dat a osobních údajů kontrolou dokumentů)
 • odkazuje-li autorka či autor na vlastní práce, musí být odkazy formulovány tak, aby znemožňovaly identifikaci; MS obecně doporučuje, aby autoři citovali své publikace střídmě a s rozmyslem;

Nerecenzované texty (polemika, rozhovor, recenze a zprávy) se také nabízejí na e-mailovou adresu medialnistudia@fsv.cuni.cz. Není potřeba posílat anonymní variantu. Obecně u nerecenzovaných textů doporučujeme, aby se autorky a autoři nejdříve s redakcí domluvili na tématu a datu nabídnutí.

Redakce MS posílá e-mailem potvrzení o doručení každého nabídnutého rukopisu.

 

Recenzní řízení

Studie a eseje jsou předmětem recenzního řízení, ostatní typy textů (polemika, rozhovor, recenze a zprávy) recenzním řízením neprocházejí a o jejich publikaci rozhoduje redakce.

Texty směřované do recenzního řízení nejprve posuzuje šéfredaktorka časopisu. Hodnotí, zda vyhovují profilaci časopisu a zda splňují základní požadavky na odborný text (terminologická přesnost, propojení s blízkým výzkumným kontextem, rozsah a kvalita citované literatury, jazyková správnost). Pokud texty těmto kritériím nevyhovují, jsou zamítnuty (desk rejection). Pokud jsou v popsaných aspektech v pořádku, šéfredaktorka je zařazuje do recenzního řízení.

Recenzní řízení je oboustranně annymní (double-blind peer-review), recenzenti tedy neznají identitu autora hodnoceného textu a autor nezná jména recenzentů. V recenzním řízení je text posuzován dvěma nezávislými recenzenty (v případě studie), respektive jedním (v případě eseje). Recenzenty, kteří jsou odborníky na téma posuzovaného článku, po případné poradě s editory oslovuje šéfredaktorka. Standardní doba trvání recenzního řízení jsou 2 měsíce od potvrzení přijetí rukopisu. Redakce dbá na dodržení dané lhůty; za případná zdržení způsobené na straně posuzovatelů však nepřebírá odpovědnost. V závislosti na doporučení v posudcích obsažených je standardně další postup následující:

 1. Pokud oba recenzenti text doporučují k publikaci, je přijat a jeden z editorů časopisu s autorem pracuje na finální podobě textu.
 2. Pokud má jeden nebo oba recenzenti dílčí výhrady k textu (doporučují minor revisions), autor je vyzván k jejich promítnutí do textu. Zda jsou úpravy dostatečné, posoudí šéfredaktorka.
 3. Pokud má jeden nebo oba recenzenti zásadnější výhrady k textu (doporučují major revisions), autor je vyzván k jejich promítnutí do textu a ke zpracování souhrnu, kde se vyjadřuje k recenzentským připomínkám a pregnantně popisuje svou reakci na ně (cover letter). Zda jsou úpravy dostatečné, posoudí šéfredaktorka. Má-li pochybnosti, posílá revidovaný text k nahlédnutí původním recenzentům.
  1. Pokud recenzent s přepracovanou verzí souhlasí nebo doporučuje jen menší úpravy (minor revisions), autor je informován o jeho stanovisku a po případném doladění z jeho strany je text předán jednomu z editorů časopisu, který s autorem pracuje na finální podobě textu
  2. Pokud recenzent s přepracovanou verzí nesouhlasí, text je vrácen autorovi k přepracování, vrací se tím zpět do výchozí situace z bodu 3. V případě nejistoty ohledně výkonu recenzenta může šéfredaktorka po poradě s editory požádat o recenzi recenzenta třetího.
 4. Pokud jeden recenzent k publikaci nedoporučuje a druhý recenzent doporučuje (bez výhrad, s požadavkem minor revisions nebo major revisions), může šéfredaktorka po poradě s editory požádat o recenzi recenzenta třetího.
 5. Pokud jeden nebo oba recenzenti nedoporučují přijetí textu, rukopis je zamítnut.

O výsledku recenzního řízení je autorka či autor textu informován/a emailem. Pokud autorka či autor nepovažuje (všechna nebo některá) doporučení posuzovatelů za věcně oprávněná, může své stanovisko vyložit v dopise adresovaném šéfredaktorce. Konečné rozhodnutí o přijetí či zamítnutí příspěvků činí šéfredaktorka ve spolupráci s editory; v případě konfliktu je k rozhodnutí přizvána redakční rada. V odůvodněných případech pak šéfredaktorka kontaktuje třetího recenzenta textu.

Autorka či autor textu, který redakce vrátila k přepracování, reviduje svůj text ve lhůtě stanovené redakcí. Pracuje se zapnutým sledováním změn v dokumentu nebo své úpravy odliší od původního textu barevným zvýrazněním.


Zjednodušené schéma recenzního řízení

 

 

Formální požadavky na rukopisy

Zaslané texty musejí být čitelné pro textový editor (např. doc, docx, ne pdf). Doporučuje se řádkování 1,5, standardní okraje 2,5 cm po stranách, nahoře i dole, písmo Times New Roman, velikost písma 12 bodů.

 

Obrázky, tabulky, grafy

Obrázky, tabulky a grafy prosím vkládejte s patřičnými titulky přímo do textu, kde ideálně mají být umístěny – nepřesunujte je na konec textu. Volte prosím zarovnání rovnoběžně s textem, nikoli obtékání textu, před či za textem atp.

Obrázky a grafy doporučujeme zasílat v nejvyšší možné kvalitě. Způsobuje-li jejich vložení v originální kvalitě nemístné zvětšení textového souboru (nad 10 MBb), vložte do textu jejich komprimovanou verzi a původní obrázky a grafy zašlete v samostatných souborech (TIFF nebo JPG pro obrázky, EPS pro grafy a line art).

 

Jazyková a formální správnost

Autoři jsou odpovědni za jazykovou a formální úroveň rukopisu, která je jedním z dílčích kritérií celkového hodnocení. Doporučujeme ověřovat jazykovědné nejasnosti v Internetové jazykové příručce ÚJČ AV ČR, v. v. i., případně zajistit si gramatickou a pravopisnou korekturu textu. Redakce MS provádí pouze nezbytné základní úpravy přijatých textů.

 

Citace

Zaslané texty musejí dodržovat pravidla citační normy APA (American Psychological Association Sixth Edition). Použití citační normy APA platí pro odkazy na literaturu umístěné v textu i pro seznam použité literatury. Uvádíme zde pouze výčet nejběžnějších pravidel pro citování, pro podrobnější přehled doporučujeme pozornosti autorů http://blog.apastyle.org/.

Při citování úseků nepřesahujících dva řádky uvozujte citované dvojitými uvozovkami a zachovejte normální řez písma (nepoužívejte kurzívu). Delší citace odsaďte do samostatného odstavce, který je od okolního textu odlišen většími postranními okraji a menším písmem; uvozovky zde nepoužívejte. Vynecháte-li v citaci část textu, použijte tři tečky uzavřené v hranatých závorkách […]. Respektujte, že nejprve se dokončuje věta (pozor na pořadí tečky a uvozovek), poté uvádějte zkrácený bibliografický odkaz - (příjmení autora, rok vydání publikace, číslo citované nebo parafrázované strany, případně rozsah stran; např. (Bauman, 1995, s. 62) nebo (Habermas, 1981a, s. 45-47)

Vše, co je citováno nebo parafrázováno v textu, musí být uvedeno v seznamu literatury. Vše, co je uvedeno v seznamu literatury, musí být citováno nebo parafrázováno v textu.

 

Příklady referencí

Knihy:
Příjmení autora, iniciála křestního jména. (rok). Název knihy. Místo vydání: Nakladatel.
např. Bauman, Z. (1995). Úvahy o postmoderní době. Praha: SLON.

Kapitoly v knihách:
Příjmení autora, Iniciála křestního jména. (rok). Název kapitoly. In Iniciála křestního jména, Příjmení editora (Ed.), Název knihy. Místo vydání: Nakladatel.
např. Rorty, R. (1991). Veda ako solidarita. In E. Gál & M. Marcelli (Ed.),  Za zrkadlom moderny: Filozofia posledného dvadsaťročia (pp. 193–208). Bratislava: Archa.

Článek v časopise:
Příjmení autora, Iniciála křestního jména. (rok). Název článku. Název časopisu a ročník (číslo), rozsah stran
např. Hoffmannová, J. (1994). Projevy taktu (a beztaktnosti) v televizních rozhovorech. Slovo a slovesnost, 55(3), 194–201.

Je-li autorů vice, oddělujte jejich jména čárkou (ne pomlčkou, ne spojkou a, ne středníkem).

Call for Papers

Nabídky na články jsou přijímány průběžně. Vaše texty lze zasílat kdykoli po celý rok.

Své texty prosím zasílejte na e-mail medialnistudia@fsv.cuni.cz

GO top
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace