Mediální studia | Media studies

Publikační etika a řešení etických pochybení

Časopis Mediální studia / Media Studies se přihlašuje k pravidlům etiky vědeckého publikování a řešení etických pochybení, jak je stanovuje Committee on Publication Ethics (COPE). Časopis od editorů, vydavatele, autorů i recenzentů vyžaduje, aby tato doporučení respektovali.

 

Povinnosti autorů

 • Dvojí publikování
  Odesláním rukopisu do časopisu Mediální studia / Media Studies autor stvrzuje, že článek neodeslal do další redakce a že je rukopis určen k publikování výhradně v časopise Mediální studia / Media Studies. Články, které již byly publikovány v jiném jazyce a jež se od dřívější verze liší právě jen jazykem, nikoli obsahem, nebudou přijaty. Nabídnout rukopis jinému časopisu, zatímco je v recenzním řízení či probíhá-li fáze jeho připomínkování editorem, je považováno za neetické.
 • Plagiátorství
  Zasláním rukopisu autor zaručuje, že jeho práce je původní. Pokud vycházel z prací nebo myšlenek jiných autorů, je povinen na ně důsledně odkazovat: adekvátně parafrázovat a citované pasáže zřetelně graficky odlišit od vlastního textu. Navazuje-li autor na své starší studie, i ty je potřeba řádně uvést. Všechny formy plagiátorství jsou nepřípustné a vedou k odmítnutí článku.
 • Autorství
  autor by měl jako spoluautora uvést každého, kdo významně přispěl ke koncepci, designu, provedení nebo interpretaci studie. Autor by neměl mezi spoluautory zařazovat osoby, které nemají žádný podíl na vzniku článku či jejichž podíl je pouze formální.
 • Dostupnost dat
  Autoři jsou povinni uchovávat výzkumná data, související s jejich zaslaným rukopisem, a to nejméně během pěti let po jeho publikování. Jsou povinni k nim v odůvodněných případech poskytnout přístup.
 • Závazek upozornit editory v případě objevení závažné chyby
  Autor je povinen včas upozornit editora časopisu, pokud ve své práci objeví závažnou chybu. Zároveň je v takových případech povinen spolupracovat na její opravě.
 • Konflikt zájmů
  Pokud se autor nachází v potenciálním střetu zájmů, měl by takovou skutečnost uvést v rukopisu a v průvodní korespondenci s editorem časopisu. Je nezbytné zveřejnit všechny zdroje, které finančně přispěly ke vzniku studie, a upřesnit roli, jakou při vzniku studie hrály.

 

Povinnosti recenzentů

 • Objektivní, nezaujaté a věcné posuzování
  Recenzent posuzuje každý rukopis nezaujatě, své připomínky k němu patřičně zdůvodňuje a je ve své kritice věcný a konstruktivní. Neformuluje své poznámky uštěpačně a z pozici moci, ale s cílem přispět ke zlepšení recenzovaného rukopisu. Respektuje specifika autorova stylu, nevedou-li k nejasnostem v autorově argumentaci, a nesnaží se text přepsat tak, aby odpovídal jeho osobním autorským preferencím více než obecně uznaným standardům.
 • Střet zájmů
  V případě, že recenzent usoudí, že se může nacházet v potenciálním střetu zájmů (např. z hlediska finanční, intelektuální, institucionální, politické aj. zaintesovanosti), musí na tuto skutečnost neprodleně upozornit editora časopisu a odstoupit z recenzního řízení daného rukopisu.
 • Důvěrnost informací a autorská práva
  Recenzent je povinen zachovávat důvěrnost informací poskytnutých editorem časopisu nebo autory rukopisů. Recenzent nesmí pořizovat ani šířit kopie recenzovaných rukopisů. Recenzent nesmí převést svůj závazek recenzovat rukopis na jiného recenzenta bez vědomí a schválení editorem časopisu.
 • Upozornění editorů časopisu na potenciální etická pochybení
  Recenzent by měl věnovat zvýšenou pozornost etickým otázkám v recenzovaném článku. Pokud usoudí, že došlo k pochybení, je povinen na něj upozornit editory časopisu. Recenzenti jsou povinni upozornit editory časopisu, když usoudí, že je jakýkoli dříve publikovaný obsah výrazně podobný obsahu rukopisu, který je recenzován. V takových případech by měli své podezření podložit relevantní citací.

 

Povinnosti editorů a vydavatele

 • Role vydavatele a editora
  Časopis Mediální studia / Media Studies, jeho vydavatel a jeho editoři nepodporují jakékoliv porušování etiky výzkumu a vyhýbají se publikování eticky sporných studií. Pokud přesto zjistí porušení etických standardů u již publikovaných textů, jsou připraveni provést a zveřejnit patřičné opravy, vyjasnění, omluvy, nebo stažení publikovaného textu
 • Objektivní a nezaujaté rozhodování
  Editor každý rukopis posuzuje nezaujatě a pouze na základě jeho kvalit a vědeckého přínosu, bez ohledu na autorovu etnickou příslušnost, vyznání, národnost, pohlaví, věk nebo příslušnost k instituci.
 • Střet zájmů
  Editor nesmí být zapojen v rozhodování o pracích, které napsal on sám, jeho rodinní příslušníci nebo kolegové. Jakékoli příspěvky tohoto typu musí projít standardními procedurami časopisu a recenzní řízení musí proběhnout nezávisle na osobě autora/editora.
 • Důvěrnost a ochrana osobních údajů
  Editor nesmí zveřejňovat kopie rukopisů před publikací v časopise a nesmí čerpat z doposud nepublikovaných rukopisů informace pro vlastní výzkum, pokud není od autora získán výslovný souhlas. Editor nesmí zveřejňovat korespondenci s autory a recenzenty ani prozrazovat jejich identitu, má-li zůstat skryta. Při publikování textu editor žádá autora o výslovný souhlas s použitím jeho jména, afiliace a kontaktních údajů v textu článku.
 • Férové a objektivní recenzní řízení
  Editor je povinen zajistit, aby bylo recenzní řízení férové, nezaujaté a bez zbytečných časových prodlev. Editor vybírá takové recenzenty, kteří mají odpovídající odborné znalosti v příslušné oblasti. Editor vyhodnocuje potenciální konflikty zájmu recenzentů, aby zajistil objektivní posouzení rukopisů.
 • Umělé navyšování hodnocení časopisu
  Editor se nesnaží uměle zvyšovat hodnocení časopisu a publikovaných studií. Editor nesmí požadovat, aby byly do rukopisů uměle zařazovány odkazy na články vydané časopisem Mediální studia / Media Studies a články, jejichž je editor autorem či v nichž je jinak významně zainteresován. Důvody pro doporučení, aby autoři přidali do rukopisu odkazy na další zdroje, vždy musejí být věcně adekvátní a odůvodnitelné.

 

Postup řešení etických pochybení

Pakliže jsou vydavatel nebo editor časopisu upozorněni na možnost porušení etiky, například plagiátorství nebo podvržení dat, editor podezření konzultuje s členy redakční rady a určí, jaké kroky budou následovat (například publikace opravy, vyjasnění, omluvy, nebo stažení publikovaného textu). Tyto kroky jsou učiněny co nejdříve po rozhodnutí redakční rady. Časopis Mediální studia / Media Studies a jeho editoři jsou vždy připraveni publikovat opravy, vyjasnění, omluvy a stáhnout publikované texty, u nichž zjistí porušení výzkumné či publikační etiky.

Call for Papers

Nabídky na články jsou přijímány průběžně. Vaše texty lze zasílat kdykoli po celý rok.

Rukopisy předložené do konce listopadu 2021 budou zahrnuté do čísla 1/2022.

Své texty prosím zasílejte na e-mail medialnistudia@fsv.cuni.cz

GO top
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace